Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Hieronder vindt u een voorbeeld van een verwerkersovereenkomst.

Het is belangrijk op te merken dat deze overeenkomst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van uw organisatie en dat het verstandig is om juridisch advies in te winnen om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de AVG-vereisten.

Verwerkersovereenkomst

Tussen:

[Naam verwerkingsverantwoordelijke], gevestigd te [Adres verwerkingsverantwoordelijke], geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer verwerkingsverantwoordelijke], hierna genoemd "verwerkingsverantwoordelijke";

en

[Naam verwerker], gevestigd te [Adres verwerker], geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer verwerker], hierna genoemd "verwerker";

Overwegende dat:

  1. Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt in de context van haar bedrijfsvoering en dat verwerker door verwerkingsverantwoordelijke is ingeschakeld om bepaalde verwerkingsactiviteiten namens haar uit te voeren;
  2. Verwerker de persoonsgegevens die door verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, alleen zal verwerken in overeenstemming met de instructies van verwerkingsverantwoordelijke en de AVG, en verwerkingsverantwoordelijke volledig zal bijstaan in het nakomen van haar verplichtingen onder de AVG.

Zijn het volgende overeengekomen:


1. Definities

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • "AVG" betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • "Betrokkene" betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben;
 • "Persoonsgegevens" betekent alle informatie over een betrokkene die is geïdentificeerd of identificeerbaar;
 • "Verwerker" betekent de partij die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke;
 • "Verwerkingsverantwoordelijke" betekent de partij die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.


 • 2. Onderwerp van de verwerking

   2.1 De verwerker zal de persoonsgegevens alleen verwerken op basis van de documentatie die wordt verstrekt door de verwerkingsverantwoordelijke en uitsluitend volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de verwerker verplicht is om de persoonsgegevens te verwerken op basis van de toepasselijke wetgeving.
   2.2 De persoonsgegevens die door de verwerker worden verwerkt, omvatten [specificeer de soorten persoonsgegevens die door de verwerker worden verwerkt].
   2.3 De verwerker zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan zoals gespecificeerd in de documentatie van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit wettelijk verplicht is.

  3. Verplichtingen van de verwerker

   3.1 De verwerker zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
   3.2 De verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.
   3.3 De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens.
   3.4 De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke volledig bijstaan in het nakomen van haar verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en het melden van inbreuken.
   3.5 De verwerker zal geen sub-verwerkers inschakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke en na het sluiten van een sub-verwerkersovereenkomst die dezelfde waarborgen biedt als deze overeenkomst.
   3.6 De verwerker zal op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke alle nodige informatie verstrekken om aan te tonen dat aan de verplichtingen onder deze overeenkomst is voldaan.

  4. Duur van de overeenkomst

   4.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop deze is ondertekend door beide partijen en blijft van kracht zolang de verwerker persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
   4.2 Na beëindiging van deze overeenkomst zal de verwerker alle persoonsgegevens die zijn verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, teruggeven of vernietigen, tenzij de verwerker verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving.

  5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

   5.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van [het land waar de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd].
   Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van [het land waar de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd].

  6. Ondertekening

   Deze overeenkomst wordt ondertekend in tweevoud en treedt in werking op de datum waarop deze is ondertekend door beide partijen.
   Verwerkingsverantwoordelijke: [naam en handtekening]
   Verwerker: [naam en handtekening]